zapomniałem hasła     |     dodaj biuro

Regulamin

Regulamin

Definicje


Księgowy24.pl (usługodawca) - katalog internetowy funkcjonujący pod domeną internetową www.Ksiegowy24.pl prowadzony przez MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, Kraków 31-560, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5546/2009

 

Firma (usługobiorca) – osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Użytkownik – osoba korzystająca z katalogu Ksiegowy24.pl

 

Pakiety – typy usług świadczonych w katalogu Ksiegowy24.pl, różniące się od siebie korzyściami jakie z nich wynikają.

 

Zasady ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Firmy i Użytkowników z usług katalogu Ksiegowy24.pl.
 2. Rejestracji mogą dokonać tylko i wyłącznie Firmy takie jak: biura rachunkowe, firmy audytorskie (biegli rewidenci) i doradcy podatkowi.
 3. Przez biuro rachunkowe rozumie się podmiot który posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych regulowane przez rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.)
 4. Przez firmę audytorską rozumie się podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 5. Doradca podatkowy to podmiot posiadający uprawnienia doradcy podatkowego wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
 6. Katalog Ksiegowy24.pl ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji jak również sprawdzenia posiadanych uprawnień przez firmę wpisaną do katalogu.
 7. Pełna rejestracja wiąże się z wypełnieniem podstawowych danych identyfikujących Firmę. Dane muszą być zgodnie ze stanem faktycznym. Firma zobowiązana jest do aktualizacji swych danych.
 8. Materiały zamieszczane przez Firmę w katalogu stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. W związku z tym, zabrania się ich kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 9. Informacje zamieszczone przez Firmy w katalogu muszą odzwierciedlać stan faktyczny i nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.
 10. Firma wyraża zgodę na edycję przez katalog Ksiegowy24.pl rozmiaru lub wagi elementów graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania prezentacji i funkcjonowania katalogu.
 11. Firma zgadza się na publikowanie swej prezentacji na stronach partnerskich Ksiegowy24.pl.
 12. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania danych Firm dostępnych w katalogu do odsprzedaży, dystrybucji lub też wykorzystywania ich w celach własnych o charakterze konkurencyjnym.
 13. Użytkownikowi korzystającemu z katalogu Ksiegowy24.pl zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu masowe powzięcie danych Firm i wykorzystywanie ich do własnych celów.
 14. Zabrania się jakichkolwiek działań które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie katalogu lub działań na szkodę Ksiegowy24.pl,
 15. Zabrania się odsprzedaży uprawnień związanych z posiadaniem konta w katalogu bez zgody katalogu Ksiegowy24.pl.
 16. Katalog Ksiegowy24.pl ma prawo do wykorzystywania danych Firm w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług jak i ich przetwarzania.

 

Pakiety


1. Promowanie własnej Firmy w katalogu Ksiegowy24.pl odbywa się przy pomocy 3 rodzajów pakietów: pakiet Standard, pakiet Plus, pakiet Ekspert.

2. Istnieje możliwość zmiany pakietu z niższego na wyższy. Wtedy też powstaje obowiązek dopłaty należnej kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy ceną nowo wybranego pakietu a kwotą niewykorzystaną przypadającą  do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie ma możliwości zmiany pakietu z wyższego na niższy w trakcie trwania umowy.

3. Katalog Ksiegowy24.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji oferowanych pakietów oraz ich cen. Wtedy też nowe zasady będą obowiązywały Firmę w kolejnym okresie rozliczeniowym.

4. W katalogu Ksiegowy24.pl obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

5. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie rejestracji w katalogu Ksiegowy24.pl lub oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii.

6. Świadczone usługi zamawiane są na czas nieokreślony. Płatności za korzystanie z usług dokonywane są z góry.

7. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres email: bok@ksiegowy24.pl używając adresu pocztowego, który jest jednocześnie nazwą użytkownika konta wraz z danymi teleadresowymi i szczegółowym opisem problemu. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i rozpoczyna się z chwilą otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Odpowiedzialność


1. Katalog Ksiegowy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez błędne podanie informacji lub podanie nieprawdziwych danych przez Firmy znajdujące się w katalogu.

2. Ksiegowy24.pl nie jest stroną ani w transakcjach ani w umowach zawieranych pomiędzy Firmą a Użytkownikiem. Wszelkie nieporozumienia i konflikty powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Ksiegowy24.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
3. Ksiegowy24.pl nie może zagwarantować ciągłości i bezbłędności funkcjonowania katalogu.

4. Ksiegowy24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do katalogu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działania siły wyższej.
5. Ksiegowy24.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia katalogu w sytuacji zmiany właściciela, jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

6. Katalog Ksiegowy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firm wpisanych do katalogu.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Ksiegowy24.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym Użytkowników i Firmy.
2. Wgląd do regulaminu jest stały, a jego aktualna forma znajduje się zawsze na stronie www.Ksiegowy24.pl/regulamin.html

3. Akceptując regulamin katalogu Ksiegowy24.pl Firma wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 14 listopad 2009 r.